Najczęściej zadawane pytania

Na jakich zasadach wylicza się podstawę opodatkowania?

W przypadku uwzględnienia wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego  stałej wysokości na dany rok podatkowy. W przypadku gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w decyzji wymienia się wszystkich wspólników. Wymiar podatku dokonywany jest na podstawie stawek określonych w ustawie, przy uwzględnieniu rodzaju działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników.