Najczęściej zadawane pytania

Kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

Zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. i dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników:

– u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł;

– w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, limit 20.000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww.rozporządzenia);

– rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł .

Z ewidencjonowania zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym „udziałem procentowym obrotu”) realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt ww. rozporządzenia).

W przypadku natomiast podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2014 r., zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

  1. a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  2. b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

– będzie wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.