Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem?

Zaliczka to forma płatność, która zwłaszcza w obrocie konsumenckim jest bardziej rozpowszechniona niż zadatek. W porównaniu do zadatku, zaliczka jest zdecydowanie lepsza dla przedsiębiorcy, niż jego klienta.

Zarówno zaliczka, jak i zadatek to dodatkowe zastrzeżenia umowne, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w umowie. W przypadku zadatku, jest on zastrzegany w celu wzmocnienia zobowiązania.

Pomimo, iż zadatek, jak i zaliczka są bardzo podobne do siebie wywołują jednak zgoła odmienne skutki.

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest szczególnie istotna, gdy następuje odstąpienie od umowy i konieczny jest zwrot pieniędzy. W odróżnieniu od zadatku instytucja zaliczki nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Kwestia różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką w praktyce wywołuje sporo niejasności. Różnica ma znaczenie przede, gdy umowa pomiędzy stronami nie dochodzi do skutku.

Przede wszystkim zadatek zabezpiecza umowę, zaliczka nie.

O tym, czy wpłacone pieniądze są zaliczką czy zadatkiem, decyduje umowa zawarta między stronami. Skutki wręczenia zadatku i zaliczki są różne.

Z braku innego unormowania w umowie los zadatku jest określony w Kodeksie Cywilnym. W art. 394 kodeksu stwierdza się, że z braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Zadatek stanowi więc pewnego rodzaju zabezpieczenie wykonania umowy i jest rodzajem odszkodowania za ewentualne jej niewykonanie.

Instytucja zaliczki nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. Jakie są skutki wręczenia zaliczki wnioskować należy pośrednio z przepisów kodeksu cywilnego o umowach wzajemnych. W razie należytego wykonania zobowiązania zaliczka zostaje zaliczona na poczet należnego świadczenia, w przeciwnym razie można się domagać jej zwrotu i naprawienia szkody .Do zaliczki nie stosuje się wskazanych zasad dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości.

Zaliczka to kwota wpłacona na poczet przyszłych należności i nie jest, tak jak zadatek, formą zabezpieczenia wykonania umowy. Stanowi jedynie część ceny.