Najczęściej zadawane pytania

Co powinno się znaleźć w księdze przychodów i rozchodów?

Zapisy w księdze dotyczące przychodów dokonywane są na podstawie wystawionych rachunków (dla podatnika zwolnionego podmiotowo z podatku od towarów
i usług), faktur VAT, faktur korygujących, not korygujących, dowodów opłat pocztowych, targowych, dowodów bankowych (wyciągów, potwierdzeń przelewu), a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, listy płac, umów o dzieło i zlecenie, umów o charakterze stałym (np. umowa najmu, do której w każdym miesiącu wystarczy wystawić stosowny dowód wewnętrzny dokumentujący koszt). Zapisów dotyczących przychodów można także dokonywać na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży , na podstawie dobowych wydruków z kas fiskalnych lub miesięcznego zestawienia wydruków raportów dobowych (raport fiskalny miesięczny).

Podatnicy będący płatnikami podatku VAT  w przypadku otrzymania zwrotu podatku naliczonego VAT – ewidencjonują wydatki (koszty) wg cen zakupu netto. Natomiast podmioty gospodarcze niebędące podatnikami VAT ewidencjonują wydatki (koszty) wg cen zakupu brutto, czyli razem z podatkiem naliczonym VAT. Płatnicy podatku VAT wartość nieodzyskanego podatku naliczonego VAT zaliczają w koszty uzyskania przychodów

Podatnicy VAT mogą ewidencjonować przychody z datą wystawienia faktury VAT, jednakże w ostatnim dniu roku muszą wpisać do księgi kwoty przychodów odnoszące się do wydanych towarów lub wykonanych usług do dnia 31 grudnia, nawet jeśli faktura dokumentująca tę sprzedaż zostanie wystawiona w roku następnym. Ewidencjonując przychody w roku następnym podatnicy nie wykazują już wartości przychodów wynikających z dokumentów księgowych odnoszących się do przychodów z roku poprzedniego.